آموزش در سایت

یکی از خدماتی که این شرکت در سایت ارائه می نماید آموزش است . مهمترین سر فصل های آموزش قابل ارائه از قرار زیر است :

  • اطلاعات در خصوص محصولات غیر فلزی
  • آموزش بازرسین کنترل کیفی
  • آموزش مهندسین سایت
  • آموزش کارکنان نصاب سایت
  • آموزش دستگاه های  ویژه