استانداردها

شرکت های کارا لوله از استاندارد های زیر برای طراحی ، تست و تائید طراحی محصولات خود استفاده می نماید :

 

AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE

AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS
AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION
BRITISH STANDARDS INSTITUTION
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS
AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE