تحلیل به روش المان محدود

تحلیل اجزاء محدود (FEA

FEA هسته اصلی محاسبات در شرکت کارا لوله می باشد . ما ابزارها ، دستورالعمل ها و دانش فنی کافی برای مدل کردن دقیق و تحلیل محدوده وسیعی از سامانه ها، ازقطعات منفرد تا قطعات پیچیده ماشین ها و محصولات را دارد .مهندسین ما مدل های FE را ایجاد کرده و نتایج را با داده های اندازه گیری شده میدانی بررسی می کنند تا مدل سازی دقیق حاصل گردد .ما همچنین ۱۰۰ ماکرو ﴿دستورالعمل های مجتمع نرم افزاری ﴾ نرم افزار ANSYS و ABAQUS  را تولید نموده ایم تا  بازده و دقت مدل های مان را افزایش دهیم .

محاسبات عددی دینامیک سیالات ﴿CFD

این یک  تحلیل ویژه از کاربردهای دینامیک سیالات و انتقال حرارت است . این فن آوری طراحی و کارایی اجزای بحرانی مانند کمپرسورها ، خنک کننده ها ، اجزای کنترل کننده پالس ها و سامانه های لوله گذاری را بهینه می نماید .شرکت کارا لوله قادر است تحلیل  CFD برای پروژه های طراحی شما فراهم نماید .

توانایی ها

تحلیل های شرکت کارا لوله شامل این  قابلیت ها است:

 • تصحیح و تنظیم دقیق طراحی موجود
 • رفع اشکال از مشکلات
 • گسترش دادن و تحلیل طراحی های جدید
 • اطمینان از تطابق طراحی ها با الزامات ویژه
 • انتقال حرارت
 • تنش و تحلیل خرابی ﴿استاتیک و دینامیک ﴾
 • کرنش خمشی و پیچشی
 • تائید طراحی
 • تحلیل دوره کوتاه خستگی ﴿وضعیت های فوران ، مخازن تحت فشار ﴾
 • تحلیل دینامیکی و استاتیکی و دمایی
 • تحلیل بازخورد های اجباری
 • مشکلات برهم کنش ساختار سیال / ارتعاش با توجه به سرعت سیال در لوله ها ، شیرها و عایق های بیرونی