خدمات مشاوره ای

شرکت کارا لوله خدمات مشاوره ای زیر را  ارائه می دهد :

  • تست محصولات (لوله و اتصالات فایبر گلاس )
  • راه حل های مهنددسی برای کاربردهای یکتا
  • مشاوره در سایت
  • طراحی مفهومی
  • انتخاب مواد و مصالح
  • تشریح مشخصات پروژه
  • بررسی اسناد مناقصه به جهت بهبود بودجه پروژه
  • پیش بررسی اسناد فنی برای کاهش هزینه های پروژه
  • طراحی شبکه لوله