خدمات مهندسی

شرکت کارا لوله برای انجام خدمات مهندسی از نرم افزار های زیر استفاده می نماید :

 

 
PIPENET
 
FEM
CAESAR II
 

AUTOCAD

 
Abaqus
 
CADWORX