درباره شرکت کارا لوله فیدار پیشرو

به سایت شرکت کارالوله فیدار پیشرو خوش آمدید .
چشم انداز ما ، انتقال آب ، نفت ، مواد شیمیایی و انرژی به کارآمد ترین روش می باشد .
ماموریت ما ، ارتقاء محصولات کامپوزیتی به عنوان یک انتخاب مناسب و نیز جایگاه "شرکت کارا لوله " به عنوان پیشرو در بازار کامپوزیت از طریق :
انجام کلیه امور مطابق خواسته مشتریان
متنوع نمودن محصولات با ارتقاء یافتن به یک تامین کننده با راه حل های دقیق
ساخت و تحویل سیستم های لوله نو آورانه و خدمات مبتکرانه
می باشد .

تاریخچه

متن توضیحی در این قسمت قرار می گیرد. متن توضیحی در این قسمت قرار می گیرد. متن توضیحی در این قسمت قرار می گیرد. متن توضیحی در این قسمت قرار می گیرد.
متن توضیحی در این قسمت قرار می گیرد. متن توضیحی در این قسمت قرار می گیرد. متن توضیحی در این قسمت قرار می گیرد. متن توضیحی در این قسمت قرار می گیرد. متن توضیحی در این قسمت قرار می گیرد. متن توضیحی در این قسمت قرار می گیرد. متن توضیحی در این قسمت قرار می گیرد. متن توضیحی در این قسمت قرار می گیرد. متن توضیحی در این قسمت قرار می گیرد. متن توضیحی در این قسمت قرار می گیرد. متن توضیحی در این قسمت قرار می گیرد. متن توضیحی در این قسمت قرار می گیرد.
متن توضیحی در این قسمت قرار می گیرد. متن توضیحی در این قسمت قرار می گیرد. متن توضیحی در این قسمت قرار می گیرد. متن توضیحی در این قسمت قرار می گیرد. متن توضیحی در این قسمت قرار می گیرد. متن توضیحی در این قسمت قرار می گیرد. متن توضیحی در این قسمت قرار می گیرد. متن توضیحی در این قسمت قرار می گیرد.