ساحلی و زیر دریا

لوله های فایبر گلاس کارا لوله می توانند برای سرد کردن آب ، تولید آب ، جدایش روغن از آب ، سامانه های جداکردن رسوب ، خالص کردن آب و سامانه های آتش نشانی به کار گرفته شوند .