نصب و اجرا و نظارت

شرکت کارا لوله خدمات زیر را در صورت درخواست مشتریان در محل پروژه ارائه می دهد

 • نصب لوله و اتصالات GRP/GRV/GRE
 • نصب و راه اندازی مخازن
 • تهیه و راه اندازی تکیه گاه ها و شیر ها
 • تهیه و به کارگیری دستگاه های ویژه
 • تست هیدرواستاتیک شبکه لوله
 • نصب و اجرا به صورت کامل
 • کشف ایرادات و تعمیر آنها
 • ارائه پیشنهادات و اقدامات اصلاحی
 • نظارت عالیه بر تعمیرات کوچک و ساخت قطعات و نصب آنها
 • تهیه نقشه های دقیق با جزئیات از خطوط نصب شده
 • نظارت دقیق برای تائید الزامات مشتری
 • نظارت عالیه بر کل عملیات پایپینگ
 • بازرسی خط لوله
 • نگهداری پیشگیرانه و حفاظتی سیستم های در حال کار
 • ارزیابی عمر باقیمانده خط لوله
 • بازرسی شخص ثالث تولید مواد اولیه