نگهداری و از کاراندازی موقت

  • نگهداری پیشگیرانه/حفاظتی
  • پیمانکاری نگهداری در سایت
  • فعالیت های مربوط به از کار اندازی موقت
  • ارزیابی زمان باقی مانده
  • انشعاب گیری گرم
  • آشکار سازی نشتی