واحد های نمک زدایی

لوله های شرکت کارا لوله برای انتقال آب دریا با خوردگی بسیار بالا، در فشار بالا و دمای بالا، برای سرویس های بلند مدت ، می تواند به کار گرفته شوند .این لوله ها می توانند در تبخیرکننده های چند جزئی ، کندانسورهای بخار ، و شبکه های جمع آوری باران به کار گرفته شوند .