تیر فایبر گلاس 

 

 

تیر فایبر گلاس (I/H)

(A(mm (B(mm (T1(mm (T2(mm
۱۲٫۵ ۲۵ ۴ ۴
۱۵ ۲۵ ۳٫۲ ۳٫۲
۱۵ ۳۸ ۴ ۴
۱۵ ۵۸ ۴ ۴
۱۵ ۷۰ ۶ ۶
۲۵ ۲۵ ۳ ۳
۲۵ ۳۰ ۳٫۲ ۳٫۲
۲۷ ۳۲ ۵ ۵
۳۰ ۳۸ ۴ ۴
۳۰ ۸۰ ۳٫۲ ۳٫۲
۳۱ ۶۵ ۵ ۴٫۵
۴۰ ۴۰ ۳ ۳
۴۹ ۴۹ ۳ ۳
۵۰ ۱۰۰ ۵ ۵
۵۲ ۱۰۲ ۶٫۴ ۶٫۴
۶۰ ۱۲۰ ۶ ۶
۶۳ ۶۳ ۳٫۵ ۳٫۵
۷۶ ۱۵۲ ۶٫۴ ۶٫۴
۱۰۰ ۱۰۵ ۶ ۶
۱۰۰ ۲۰۰ ۱۰ ۱۰
۱۲۵ ۱۵۰ ۱۰ ۱۰
۱۲۵ ۱۵۰ ۱۲ ۱۲
۱۵۰ ۳۰۰ ۱۲ ۱۲
۲۰۰ ۲۰۰ ۱۵ ۱۵
۲۰۳ ۲۰۳ ۱۲ ۱۲

 

سایزهای دیگر به درخواست مشتری قابل تولید می باشند 

 

   

 

 

 

سپری فایبر گلاس 

(A(mm (B(mm (T(mm
۲۵ ۲۵ ۲
۳۰٫۵ ۳۳٫۲ ۲٫۵
۵۴ ۲۵ ۵
۵۴ ۴۵ ۶
۵۴ ۵۴ ۵
۶۰ ۵۰ ۶
۷۶ ۳۸ ۶٫۴

سایز های دیگر با درخواست مشتری قابل تولید است