اتصال فلنجی

 

ضمائم و دستگاه ها و دیگر خطوط با جنس های متفاوت را به هم وصل می کند .بر مبنای کارکرد پروژه و فشار کاری ، انواع زیادی از آن موجود است .برای اتصال فلنجی این ابزارها و مصالح مورد نیاز است

  • آچار رینگی ، ترک متر
  • پیچ و مهره و واشر
  • گاسکت

نکته اصلی در نصب فلنج های GRE  هم راستا بودن آنها با فلنج روبرو است هرگونه نا هم راستایی موجب تنش بسیار زیاد خواهد شد که مارا به سمت شکست پیش هنگام محصول هدایت خواهد کرد . به طور کلی اتصالات فلنجی متصل شدن به خطوط فلزی را تسهیل می کنند و اجازه مونتاژ و دمونتاژ سامانه های لوله را به سادگی می دهند . برای اطلاعات ویژه و جزئیات آن ، سند مرجع در مستند سازی های شرکت کارا لوله موجود می باشد .