قوطی فایبرگلاس

 

 

 

قوطی با سطح مقطع مربع

(A(mm (B(mm (T1(mm (T2(mm
۲۲٫۸ ۲۲٫۸ ۲٫۵ ۲٫۵
۳۰ ۳۰ ۲٫۵ ۲٫۵
۳۲ ۳۲ ۳ ۳
۴۴ ۴۴ ۶ ۶
۵۰ ۵۰ ۳٫۵ ۳٫۵
۵۵ ۵۵ ۴ ۴
۶۰ ۶۰ ۵ ۵
۷۵ ۷۵ ۶ ۶
۷۶ ۷۶ ۶٫۴ ۶٫۴
۱۰۰ ۱۰۰ ۶ ۶
۱۱۴ ۱۱۴ ۸ ۸
۱۲۰ ۱۲۰ ۸ ۸
۱۳۰ ۱۳۰ ۹ ۹
۱۶۰ ۱۶۰ ۸ ۸
۱۸۴ ۱۸۴ ۲٫۵ ۲٫۵
۲۴۱ ۲۴۱ ۳ ۳


 

قوطی با سطح مقطع مستطیل
(A(mm (B(mm
۴۵ ۱۵
۵۰ ۲۵
۵۸٫۴ ۲۵٫۵
۷۳ ۲۵
۷۶ ۳۰
۸۰ ۶۰
۸۲ ۳۰
۸۷ ۳۲
۹۰ ۳۴
۹۵٫۳ ۴۴٫۵
۱۰۰ ۵۰
۱۱۲ ۹۲
۱۲۰ ۸۰
۱۲۰ ۱۰۰
۱۴۶ ۴۴٫۵
۱۵۲ ۷۶
۱۹۰ ۳۹
۲۰۰ ۴۵
۲۰۵ ۲۶٫۴
۲۵۲ ۴۵
۳۰۰ ۱۵۰
۴۰۰ ۱۵۰
۴۰۰ ۲۵۰

 


سایزهای دیگر با سفارش مشتری قابل تولید می باشند