جفت کننده مکانیکی

 

به طور کلی جفت کننده مکانیکی برای متصل کردن لوله های با سری ساده GRE با لوله های با سری ساده ساخته شده از مواد دیگر به کار می رود .جفت کننده پله ای می تواند لوله هایی یا قطر خارجی متفاوت را به هم متصل کند . این نوع اتصال مهار نشده است . این جفت کننده ها می تواند برای تعمیرات مقدماتی به کار گرفته شوند . اطلاعات ویژه می تواند از تامین کننده جفت کننده به دست آید .