اتصال مکانیکی اورینگ با قفل

 

اتصال مکانیکی اورینگ با قفل اتصالی از نوع مقاوم به کشش است .این اتصال مهار شده می تواند در محیط های غیر مهار شده نیز به کار رود ﴿مانند روی زمین ﴾.ابزار و مصالح زیر برای ایجاد چنین اتصالی مورد نیاز می باشد

  • کلمپ های لوله و دستگاه های کشنده
  • روان کننده ، اورینگ ، قفل ، چکش جوبی یا پلاستیکی برای راندن قفل به محل مناسب
  • تنظیف بدون پرز و سیالات پاک کننده

روش مونتاژ با تمیز کردن و روان کردن سطوح آغاز و سپس سوار کردن کلمپ ها ، همراستا نمودن ، کشیدن نری لوله به داخل مادگی آن و اجرا کردن قفل ها انجام می گردد . اتصال می تواند دمونتاژ شود ولی برای چنین کاری طراحی نشده است . برای اطلاعات ویژه و جزئیات آن ، سند مرجع در مستند سازی های شرکت کارا لوله موجود می باشد .