ناودانی فایبرگلاس  

 

 

ناودانی فایبر گلاس 

(A(mm (B(mm (T1(mm (T2(mm
۱۸ ۸ ۱٫۵ ۱٫۵
۲۳ ۲۵ ۳ ۳
۳۱٫۵ ۲۸٫۵ ۳ ۳
۳۳٫۴ ۲۰ ۳ ۳
۳۵ ۸٫۴ ۲٫۵ ۲٫۵
۴۵ ۳۲ ۲٫۵ ۴
۴۵٫۵ ۴۲٫۵ ۲٫۵ ۲٫۵
۴۹٫۸ ۱۹٫۳ ۲٫۵ ۲٫۵
۵۶ ۵۳ ۳ ۳
۵۹ ۱۹ ۲٫۵ ۲٫۵
۸۲ ۲۵ ۴ ۴
۸۳٫۵ ۳۰ ۳٫۵ ۵
۸۶ ۳۳ ۴ ۴
۸۶ ۳۰ ۷ ۸
۸۶ ۳۱ ۴ ۵
۹۰ ۲۶ ۶٫۳ ۲٫۵
۹۵٫۲ ۳۸٫۱ ۲٫۵ ۲٫۵
۱۰۰ ۵۰ ۶٫۴ ۶٫۴
۱۰۰ ۹۷ ۳ ۳
۱۰۲ ۲۹ ۶٫۴ ۶٫۴
۱۰۲ ۳۵ ۴٫۸ ۴٫۸
۱۲۰ ۵۰ ۶ ۶
۱۲۷ ۳۵ ۶٫۵ ۶٫۵
۱۵۲ ۴۱ ۶٫۴ ۶٫۴
۱۵۵ ۲۴٫۵ ۳٫۸ ۳٫۸
۱۵۵ ۴۰ ۹٫۵ ۹٫۵
۱۸۸ ۹۰ ۸ ۸
۲۰۰ ۵۰ ۱۰ ۱۰
۲۰۰ ۶۰ ۱۰ ۱۰
۲۰۳ ۵۵ ۶٫۳۵ ۶٫۳۵
۲۴۰ ۷۲ ۸ ۸
۲۵۰ ۵۴ ۴ ۴
۲۵۰ ۱۲۵ ۱۰ ۱۰
۲۵۵ ۷۵ ۱۲٫۷ ۱۲٫۷
۳۰۰ ۱۰۰ ۱۰ ۱۰
۵۰۰ ۶۰ ۱۰ ۱۰

سایز های دیگر به درخواست مشتری قابل تولید می باشند