نبشی فایبرگلاس

 

 

 

سایز نبشی فایبرگلاس

A(mm)

B(mm)

T1(mm)

T2(mm)

۲۵

۲۵

۲٫۵

۲٫۵

۳۵

۳۵

۴

۴

۴۰

۴۰

۴

۴

۴۰٫۵

۲۵

۴

۴

۴۳

۴۳

۵

۵

۵۰

۵۰

۶٫۵

۶٫۵

۵۰٫۸

۳۸٫۱

۳٫۲

۳٫۲

۵۴

۵۴

۴

۴

۷۶

۷۶

۶

۶

۷۶

۷۶

۹٫۵

۹٫۵

۱۰۰

۱۰۰

۹٫۵

۹٫۵

۱۲۵

۱۲۵

۱۰

۱۰

۱۴۰

۶۴

۸

۸

۱۴۰

۶۴

۱۰

۱۰

 

سایزهای دیگر با درخواست مشتری قابل تولید می باشند