لوله فایبرگلاس

 

 

 

لوله فایبرگلاس 

(D(mm

۲ ۱۵٫۶۰
۳ ۱۵٫۸۰
۴ ۱۶٫۰۰
۵ ۱۹٫۰۰
۶٫۳۵ ۲۰٫۰۰
۶٫۹۰ ۲۲٫۰۰
۷٫۹۰ ۲۳٫۰۰
۸٫۲۰ ۲۴٫۵۰
۹٫۵۰ ۲۵٫۳۰
۹٫۹۰ ۲۵٫۵۰
۱۱٫۰۰ ۳۱٫۵۰
۱۲٫۵۰ ۳۴٫۵۰
۱۲٫۷۰ ۳۸٫۰۰
۱۴٫۵۰ ۴۸٫۸۰
۱۵٫۲۰

سایز های دیگر به درخواست مشتری قابل تولید می باشند